Wednesday, 23 January 2013

Kazakstan Casa 295s on Delivery

01, 02 Casa 295s on Delivery to Kazakstan. Pictured here departing Corfu.

01 Casa 2095 Kazakstan

02 CN295 Kazakstan

Photo thanks to : Spiros Konofaos

No comments:

Post a Comment